Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.GOTOWE-DOMY.PL
(obowiązujący od 25 wrzesnia 2019 r.)


§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.gotowe-domy.pl.
Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Arkadiusza Wocha - przedsiębiorcę, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Górskiej 98a, NIP 547-158-16-54, 
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:
- nr telefonu: 500141811;
- adres e-mail: arek@pro-arte.pl.
Administratorze serwisu gotowe-domy.pl – należy przez to rozumieć podmiot zarządzający i prowadzący serwis,
Konsumencie – należy przez to rozumieć kupującego, będącego osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa:
zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego gotowe-domy.pl. Korzystanie z serwisu internetowego gotowe-domy.pl  oznacza zgodę Kupującego na postanowienia niniejszego Regulaminu. Każdy Kupujący za pośrednictwem serwisu gotowe-domy.pl lub telefonicznie ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.


§ 3 Warunki techniczne korzystania z serwisu gotowe-domy.pl  oraz polityka cookies a RODO

Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0 ; Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje).

Serwis stosuje pliki cookies. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późniejszymi zmianami). Szczegółowe informacje o polityce cookies stosowanej przez serwis stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z którym można się zapoznać tutaj (polityka cookies).

RODO 25.05.2018. Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Arkadiusz Woch.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. realizowanie Twoich zamówień: projektów, rysunków, katalogów, odpowiedzi na pytania, a także przesyłanie informacji dotyczących naszej oferty. W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe: a) w celu realizacji wyżej wymienionych zamówień, . Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o zleceniach i zamówieniach oraz obsługi ewentualnych roszczeń; c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju; d) w celu kierowania do Ciebie przez Sprzedawcy treści marketingowych, np. gdy kupiłeś projekt domu, otrzymasz propozycję kupna projektu garażu. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail, zawierających rysunki szczegółowe oraz informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez Sprzedawcę ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Twoje dane?
Administrujemy nimi sami, ale dla celów realizacji zamówienia przekazujemy je dostawcą, operatorom pocztowym i kurierom, a także operatorom płatności (np. payU, jeśli została wybrana taka opcja płatności)

Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać; możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Sprzedawca je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Sprzedawca przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie; Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów oraz Przedstawicieli.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Sprzedawca wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: arek@pro-arte.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać do nas list, pismo na adres Arkadiusz Woch 43-300 Bielsko-Biała uk. Górska 98a
 


§ 4 Przepisy dotyczące Konsumentów

O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą.
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail lub adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. poprzez podanie numeru rachunku bankowego w oświadczeniu złożonym na formularzu, o którym mowa w ust. 3.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 5 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 ust. 2 Kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do administratora serwisu. Podane w zestawieniu dane są wartościami przybliżonymi.

§ 6 Postanowienia końcowe
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby podmiotów biorących udział w procesie sprzedaży i wysyłki. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania oraz usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa